CCB Leadership Team 2020

Bundesliga 2020

Captains

Soundar Alagesan

Simranjeet Singh

Nalanko Maaren

Vice Captains

Samar Rakshe

Anup Shukla

Regionalliga 2020

Captains

Sankar Ramasubramanian

Umair

Vice Captains

Karthikeyan Rajan Ganga

Kumara Venkatesh

T20 League 2020

Captains

Thiya Ramamoothy

Vice Captains

Anjan Kumar

Kavin Chandrasekaran